ติดต่อสมาคมฯ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ 02-522-6600

  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร