เรื่องเล่าในอดีต

นักเรียนโรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร 2500
นักเรียนฝึกหัดครูพระนคร พ.ศ.2500
อาคารโรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร พ.ศ.2500
อาคารโรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร พ.ศ.2500