สมาคมศิษย์เก่าฯ ขอแสดงความยินดีกับท่าน รศ.ดร.เพียงพบ มนต์นวลปรางค์ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับท่านรองศาสตราจารย์ ดร.เพียงพบ มนต์นวลปรางค์ รองอธิการบดี เนื่องในโอกาสที่ท่านได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตามประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ จึงขอแสดงความยินดีกับท่านมา ณ โอกาสนี้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*